Navigácia

Provinčný dom s morálnym odkazom pre všetkých

Medzi najvýznamnejšie budovy mesta patrí Provinčný dom. Názov je reminiscenciou na časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XIII, potom XVI spišských miest a kedy v nej sídlili administratívne orgány Provincie.

Pôvodne bola táto budova postavená ako radnica mesta Spišská Nová Ves a traduje sa, že v roku 1443 v nej uzavreli mier kráľ Vladislav Jagelonský a Ján Jiskra z Brandýsa.

V rokoch 1777 budovu od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo až do roku 1876. Po zániku Provincie sa budova stala majetkom Spišskej župy, tá ju v roku 1894 predala Sporiteľni XVI spišských miest za 18 600 zlatých (mesto ponúklo len 17 000 zl.) a od roku 1954 má v ňom svoje expozície Múzeum Spiša.

Morálny odkaz nielen pre funkcionárov

Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj Levočská brána. Uprostred jej oblúka  je do kameňa vytesaný erb Provincie XVI spišských miest, ktorý dostala v roku 1774.

Vrchnú časť prednej fasády zdobí bohatá štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré vyplňujú priestor medzi oknami. Každá z týchto kartuší má svoje vlastné zobrazenie skrývajúce určitý význam. Vyobrazenia symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie.

Pod nimi sú smerom zľava doprava latinské nápisy:

  • PONDERE SOLO - Len podľa závažnosti
  • UTQUIS MERETUR - Ako si kto zaslúži
  • SUUM CUIQUE - Každému to, čo mu patrí
  • DIE NOCTUQUE - Vo dne i v noci
  • IN SOMNIS CUSTOS - Strážca v snách
  • HINC OCULOS NUSQUAM - Neodvracať oči nikam

Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom:

Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne í v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam).